X

تاریخچه دانشکده پیراپزشکی

این دانشکده درسال 1375 به عنوان آموزشکده تاسیس گردید و زیر نظر  دانشکده پزشکی فعالیت خود را آغاز کرد. در همان سال تعداد 19 دانشجو در رشته کاردانی علوم آزمایشگاهی و 20 دانشجو در رشته کاردانی هوشبري وارد آموزشکده شدند.

درمرداد ماه 1383 آموزشکده پیراپزشکی رسما از دانشکده پزشکی جدا گردید. در سال 1387 از آموزشکده به دانشکده ارتقاء پیدا کرد و هم اکنون 432 نفر دانشجو در رشته های اتاق عمل،هوشبری و علوم آزمایشگاهی در مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته پیوسته و نزدیک 12  دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد انگل شناسی در این دانشکده مشغول به تحصیل می باشند.

 

تلفن تماس: 08432227122

فکس : 08432227114