X

 

شوراي تحصيلات تكميلي دانشکده

 

شوراي تحصيلات تكميلي دانشکده شورایی است که در راستای ارتقای کیفی و کمی برنامه ها و دوره هاي آموزشي تحصيلات تكميلي دانشکده تشکیل می گردد تا ضمن نظارت بر حسن اجرای مصوبات و آیین نامه وزارتی و دانشگاهی در راستای فراهم آوردن امكانات لازم در زمينه گسترش و رشته های فعاليتهاي آموزشي مرتبط با تحصيلات تكميلي گام بردارد.

 

اعضای شورا

1-   دکتر سبحان غفوریان

2-   دکتر  جهانگیر عبدی

3-    خانم دکترعذرا کنار کوهی

4-    دکتر علی نوری زاده

5-خانم فاطمه جمالی