X

دانش آموختگان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای برای تکمیل آموخته های قبلی خود می توانند به ترتیب در مقاطع بالاتر نظیر کارشناسی ارشد، دکتری تخصصی (Ph.D.)، تخصص و فوق تخصص به ادامه تحصیل بپردازند. اداره تحصیلات تکمیلی دانشکده پیراپزشکی یکی از ادارات مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه می باشد که اهتمام  آن در حفظ شأن دانشجویان در چهارچوب مقررات آموزشی و وظايف محوله با رعایت اصل امانتداری حسب مورد به ارائه خدمات به دانشجویان شاغل در حد فاصل  ثبت نام تا فارغ التحصیلی می پردازد. نظارت بر اجرای مقررات آموزشی در دانشکده ها که عنصری اساسی در حفظ کیفیت آموزش میباشد از جمله وظايف این اداره می باشد. از اهداف کلی مدیریت تحصیلات تکمیلی حفظ و توسعه کمی و کیفی تحصیلات تکمیلی در دانشگاه و نظارت بر اجرای قوانین مربوطه می باشد.