X

الف- اهداف

1- هدایت و نظارت بر روند تحصیلی دانشجویان.

2- شناسایی زمینه ‌های آسیب پذیری و عوامل غیر آموزشی مؤثر بر وضعیت آموزشی و تلاش در جهت رفع آنها.

3- اشنا نمودن دانشجو با واحدهای مختلف دانشگاه و مقررات آموزشی و پژوهشی.

4- شناسایی و هدایت استعدادهای درخشان.

ب- جایگاه استاد مشاور

1- اولین سطح ارتباطی دانشجویان با سیستم آموزشی است.

2- نقش مشاوره و هدایتی در تصمیم گیری در موارد ثبت نام، اخذ، و حذف دروس هر نیم سال، تغییر رشته، انتقالی و مهمانی دانشجو یا ن با توجه به ضوابط موجود منوط به اظهار نظر کتبی استاد مشاور است.

3- نقش هدایتی در زمینه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجتماعی، رفاهی و در صورت لزوم ارسال نظر کتبی به معاونت آموزشی و فرهنگی.

شرح وظایف استاد مشاور

1- آشنایی و تسلط کامل به قوانین و مقررات آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجتماعی، انضباطی و مشاوره باشد. و به وظایف و اختیارات خود آگاهی کامل داشته باشد.

2-آشنا نمودن دانشجو به زمینه های شغلی و نحوه ادامه تحصیل و پذیرش مسئولیت شغلی

3- تشکیل پرونده محرمانه برای دانشجو شامل اطلاعات لازم باشد (نمونه پرونده موجود است).

4- تعیین روز و زمان آزاد اساتید مشاوره به منظور ارائه خدمت در برنامه هفتگی و نصب در مکان قابل رویت.

5- استاد مشاور باید اطلاع وضعیت خانوادگی و تحصیلی دانشجو و مسائل و عوامل موثر بر روند تحصیلی دانشجو (اقتصادی، عاطفی، روانی، اجتماعی و فرهنگی) بررسی و شناسایی نماید تا در صورت لزوم به مراکز مربوطه ارجاع دهد.

6- در صورت نیاز به مشاوره در سطح بالاتر استاد راهنما بایستی باصورت کتبی دانشجو را به مرکز مشاوره دانشجویان ارجاع دهد.

7- ابلاغ استاد مشاور به منزله کسب امتیاز نیست. و در پایان  هر نیم سال براساس میزان فعالیت های استاد مشاور و وظایف محوله امتیاز بصورت کتبی جهت ارزیابی سالیانه اعلام میگردد.

8-جلسات  هماهنگی با استادان مشاور و معاون آموزشی دانشکده توسط مسئول استادان مشاور هر دو ماه برگزار می گردد.