X
تاریخ انتشار: چهارشنبه 25 خرداد 1401

  بازدید معاونت آموزشی دانشکده از کارآموزی دانشجویان

امتیاز: Article Rating

روز یک شنبه مورخ 1401/3/22 از کارآموزی دانشجویان دانشکده در آزمایشگاه مرکزی و بیمارستان مصطفی خمینی توسط معاون آموزشی دانشکده بازدید به عمل آمد. در این بازدید بر تکمیل لاگ بوک ها توسط دانشجویان و بررسی آن ها توسط مربیان تاکید گردید.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز