X
 اخبار دانشکده
تاریخ انتشار: شنبه 02 آذر 1398

  برگزاری جلسه شورای آموزشی

امتیاز: Article Rating

شورای آموزشی دانشکده با حضور کلیه اعضا شورا روز چهارشنبه 29/8/1398 در دفتر ریاست دانشکده پیراپزشکی تشکیل گردید.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز