طراحی سایت

 

معرفی رشته:

 
نام دوره و تعریف رشته :
laboratory sciences کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاھی
علوم آزمایشگاھی شاخه ای از علوم پزشکی است که در ارتباط با آنالیز آزمایشگاھی خون مایعات و انساج بدن انسان به
منظور تشخیص بیماری پیگیری درمان و حفظ سلامت افراد جامعه می باشد.
تاریخچه رشته و پیشرفتھای جدید:
Credentialing Agency این رشته که به نام مدیکال تکنولوژی در دانشگاه ھای جھان آموزش داده می شد در سال ١٩٧۶
Medical Laboratory تغییر داد به طوری که در حال حاضر این رشته به نامھای ( Laboratory Science) آنرا به National
وجود دارد . اکثرا معتقدند که نام جدید وظایف حرفه ای شاغلین این رشته که Clinical Laboratory Sciences و یا Sciences
نامیده می شوند را بھتر بیان می کند . ( Clinical Laboratory Sciences Officer ) به نام
در ایران دوره کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاھی از سال ١٣۴٧ در دانشگاھھای تھران شیراز اصفھان تبریز اھواز و....
تاسیس گردید که بعد از انقلاب فرھنگی به صورت کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در آمد .
در این رشته به موازات پیشرفت علوم پزشکی و گسترش دامنه روشھای تشخیصی تجھیزات آزمایشگاھی نیز بسیار
پیشرفت کرده بطوری که امروزه شاغلین این رشته از دستگاھھای الکترونیکی و اتوماتیک بسیار دقیق و حساس برای انجام
آزمایشات مختلف بھره میگیرند.
ارزش ھا و باورھا (فلسفه برنامه ):
فلسفه اصلی تدوین این برنامه درسی تربیت نیروی انسانی کارشناس در رشته علوم آزمایشگاھی بر اساس وظایف حرفه
ای تعریف شده و معین در جامعه است.بطوری که اصول اساسی تعلیم و تربیت که شامل رشد شخصیتی و افزایش قدرت
تفکر و شایستگی حرفه ای و ایجاد مھارتھای یادگیری مداوم را در دانش آموختگان برای ارائه خدمات آزمایشگاھی مطلوب در
برداشته باشد.
ماموریت برنامه آموزشی در تربیت نیروی انسانی:
ماموریت اصلی رشته علوم آزمایشگاھی تربیت افرادی است که بتوانند در آزمایشگاھای بالینی بیمارستانھا و
آزمایشگاھھای مراکز بھداشتی با دانش اختصاصی که آموخته اند و با بکارگیری دستگاھھای الکترونیکی پیچیده و روشھای
متعدد آزمایشات مختلف را روی خون و یا دیگر مایعات و انساج بدن انجام دھند.
اطلاعات و نتایج به دست آمده از این آزمایشات پزشک را در تشخیص بیماری روند درمان و حفظ سلامت جامعه یاری می
دھد . نظر به اینکه این رشته دائما در حال تغییر و توسعه است فارغ التحصیلان این رشته باید به نحوی آموزش ببینند که
دانش و مھارت کافی برای تطبیق خود با تکنولوژی جدید را داشته باشند.
چشم انداز برنامه آموزشی در تربیت نیروی انسانی:
آزمایشگاھھای بالینی و بھداشتی در طی چند دھه گذشته از بخش کوچک که با چند دستگاه ساده و روشھای سنتی
فیزیک شیمیایی تبدیل به مراکزی بزرگ با تجھیزات بسیار پیشرفته و شاخه ھای متعدد گردیده است.این تغییرات شگرف و
سریع کارکنانی را طلب می کند که علاوه بر مجھز بودن به سلاح دانش روز قادر به استفاده از تجھیزات و دستگاھھای
پیچیده الکترونیکی و کامپیوتری و انجام روشھای جدید تشخیصی و مولکولی باشند. لذا چشم انداز بازار کار برای
کارشناسان ورزیده و متبحر علوم آزمایشگاھی در حال و آینده در بستر رو به پیشرفت آزمایشگاھھای بالینی و بھداشتی و
کارخانجات و شرکتھای تولید و پخش مواد و وسایل آزمایشگاھی بسیار روشن و نمایان می باشد.
اھداف کلی:
ھدف از برنامه آموزشی کارشناسی علوم آزمایشگاھی تربیت دانشجویان برای ارائه خدمات آزمایشگاھی است . در این
برنامه تعلیمات عمومی و اختصاصی لازم به دانشجویان داده شده تا علاوه بر درک کافی از انسان فرھنگ حکم بر آن و محیط
اطرافش از عھده انجام آزمایشات اولیه و معمول در آزمایشگاھھای بھداشتی و بالینی بر آیند.
نقش دانش آموختگان:
دانش آموختگان دوره کارشناسی رشته علوم آزمایشگاھی علاوه بر رشد شخصیتی و تفکر علمی که طی دوره آموزش
کسب نموده اند قادر خواھند بود آزمایشات بالینی تحقیقاتی و خدمات وابسته را در مراکز زیر بعنوان کارشناس انجام دھند.
١- آزمایشگاھای بالینی بیمارستانھای دولتی و خصوصی
٢- آزمایشگاھھای مراکز بھداشتی
٣- آزمایشگاھھای تشخیص طبی خصوصی
۴- انستیتوھا و مراکز تحقیقاتی و آموزشی
۵- کارخانجات تولید وسایل و مواد آزمایشگاھی
۶- شرکتھای پخش فراورده ھای بیولوژیک و آزمایشگاھی
٧- آزمایشگاھھای پزشکی قانونی
٨- آزمایشگاھھای سازمان انتقال خون.
وظایف حرفه ای دانش آموختگان:
کارشناسان علوم آزمایشگاھی برای انجام خدمات آزمایشگاھی از انواع تجھیزات و روشھای مختلف آزمایشگاھی بھره مند
خواھند شد این روشھا شامل مطالعات میکروسکوپی روشھای تشخیص مولکولی
روشھای مختلف تجزیه شیمیایی و ایمونولوژیکی و شناسایی باکتریولوژیکی می باشند.
این افراد نه فقط آزمایشات مختلف را انجام می دھند بلکه از اھمیت و اعتبار داده ھای بدست آمده با تکرار آزمایشات و
بکارگیری روشھای مختلف کنترل کیفی و مشاوره با پزشکان و دیگر پرسنل بھداشتی درمانی نیز باید اطمینان حاصل نماید.
سرپرستی کاردانھای علوم آزمایشگاھی بر عھده این افراد می باشد.
استراتژی ھای اجرایی برنامه:
برنامه آموزشی مقطع کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاھی طوری تدوین شده است که دارای استراتژی ھای زیر باشد:
١- خدمات آزمایشگاھی بالینی مورد نیاز جامعه را برآورده سازد.
٢- خدمات آزمایشگاھی مورد نیاز مراکز بھداشتی کشور که برای پیشگیری و حفظ سلامت لازم است تامین نماید.
٣- از اصول وفنون جدید روش تدریس و یادگیری در حیطه نظری – عملی و کارآموزی در عرصه استفاده گردد.
۴- فارغ التحصیلان بتوانند در حیطه ھای مختلف آموزشی تحقیقاتی خدماتی و تولیدی خدمات آزمایشگاھی مورد نیاز جامعه
را پوشش دھند.
۵- نظر به تغییر سریع و مداوم روشھای آزمایشگاھی فارغ التحصیلان این رشته از توانائی تطبیق خود با تکنولوژی جدید بر
خوردار باشند.
شرایط و نحوه پذیرش دانشجو :
بر اساس آزمون سراسری می باشد.
رشته مشابه در داخل کشور:
این رشته در مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در اکثر دانشگاھھای علوم پزشکی وجود دارد.
رشته مشابه در خارج از کشور :
Sciences Clinical وMedical Laboratory Sciences در تعداد زیادی از دانشگاھھای معتبر جھان این رشته به نامھای
وجود دارد. Laboratory
آینده تحصیلی:
فارغ التحصیلان دوره کارشناسی علوم آزمایشگاھی می توانند در ھریک از شاخه ھای مرتبط با رشته مانند بیوشیمی –
خون شناسی – ایمنی شناسی – باکتری شناسی – میکروب شناسی – انگل شناسی – ویروس شناسی – قارچ
ادامه تحصیل ( PhD) شناسی – سم شناسی – بیو تکنولوژی و... در مقطع کارشناسی ارشد و سپس دکترای تخصصی
دھند.
طول دوره و ساختار آن :
متوسط طول دوره کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاھی ۴ سال و نظام آموزشی آن مطابق آیین نامه آموزشی کاردانی
کارشناسی پیوسته و نا پیوسته مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی است.
تعداد واحدھای درسی:
١. دروس عمومی: ٢٢ واحد
٢. دروس پایه: ٣١ واحد
٣. دروس اختصاصی: ۶١ واحد
۴. کارآموزی در عرصه: ١۶ واحد
۵. جمع واحد: ١٣٠ واحد

 


 

جستجو