به اطلاع کلیه دانشجویان دانشکده می رساند آخرین تاریخ امتحانات پایان ترم به پیوست اعلام می گردد. لطفا ً  به نکات زیر دقت نمایید:
1.از آوردن هرگونه جزوه؛ موبایل و کیف و وسایل اضافه به سر جلسه امتحان اکیداً خودداری فرمایید.

2.به همراه داشتن کارت ورود به جلسه الزامی بوده و تاکید می گردد بدون کارت حتی اولین جلسه امتحانات قابل قبول نیست  و ورود به سالن امتحانات غیر ممکن خواهد بود.

3.در خصوص امتحاناتی که تستی می باشند و از  پاسخنامه مخصوص استفاده می شود به همراه داشتن مداد و پاکن الزامی است.
4. در پاسخنامه مخصوص امتحانات تستی حتما اسم و رشته و کد دانشجویی باید درج شود ؛ در غیر این صورت برگه شما تصحیح نخواهد شد

 


 

 


 نام روانشناس
 ساعت حضور
 تاریخ حضور