اسامی قبول شدگان آزمون کارشناسی ارشد دانشجویان علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی

فرشاد علی عسکری:قارچ شناسی -دانشگاه علوم پزشکی تهران

نبی یاری: بیوشیمی بالینی- دانشگاه شهید بهشتی

فاطمه رضایی: میکروب شناسی -دانشگاه علوم پزشکی تهران

فاطمه وهابی:بیوشیمی- دانشگاه علوم پزشکی ایلام

 

 

 


 نام روانشناس
 ساعت حضور
 تاریخ حضور