نام و تعریف رشته و مقطع مربوطه:

کارشناسی ارشد ناپیوسته انگل شناسی پزشکی   (Medical Parasitology( M.Sc   

رشته انگل شناسی پزشکی علم شناسایی موجودات و حیوانی است که اکثرا داخل یا روی بدن انسان ویا حیواناتی که منبع و یا مخزن آلودگی برای انسان می شوند زندگی می کنند وایجادعفونت و بیماریهایی می نمایند که سلامت و جان انسان رابه خطر می اندازند.
دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته انگل شناسی پزشکی یکی ازدوره های تحصیلات تکمیلی است که طی یک دوره آموزشی نظری ،عملی و آزمایشگاهی انگل های بیماریزا برای انسان راازنظر اهمیت و انتشار، دوره زندگی، راههای انتقال، بیماریزایی، علائم بالینی، روش های تشخیص آزمایشگاهی ، اصول پیشگیری وکنترل ، به طور جامع به دانشجویان می آموزد.
تاریخچه:
انگل شناسی یکی ازقدیمی ترین رشته های علوم پزشکی است .حدود هزارسال قبل ،دانشمندایرانی شیخ ابوعلی سینا درکتاب قانون تعدادی ازانگل هایی را که با چشم غیرمسلح قابل روئیت بودند شرح داده است ودرمورد علائم بالینی بعضی دیگر ازبیماریهای انگلی که عامل آن ها دران زمان با چشم غیرمسلح قابل روئیت نبوده اند توضیح داده است.
درایران با توجه به شیوع بیماریهای انگلی دانشمندان و محققین درزمینه های مختلف این بیماریها مطالعاتی انجام داده اند ونتایج بررسی های خود راارائه نموده اند.
اولین دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته انگل شناسی پزشکی درسال 1363 دردانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران تاسیس شد.
درچنددهه اخیر پیشرفت های قابل ملاحظه ای درتعیین سویه و گونه انگل های بیماریزا برای انسان و مخازن حیوانی ودرزمینه های اپیدمیولوژی ، ایمونولوژی ، روش های تشخیص ،درمان،و کنترل بیماریهای انگلی انجام گرفته است.
شرایط ونحوه پذیرش دانشجو:
کسانی می توانند درآزمون ورودی این دوره ثبت نام و شرکت نمایند که دارای دانشنامه کارشناسی دریکی ازرشته های انگل شناسی ، حشره شناسی پزشکی ،میکروب شناسی، ایمنی شناسی پزشکی ،علوم آزمایشگاهی ، علوم آزمایشگاهی دامپزشکی، زیست شناسی عمومی و زیست شناسی (گرایش های علوم جانوری ، علوم سلولی ، مولکولی و میکروبیولوژی ) وژنتیک باشند. 

جستجو