شماره: 38098
1401/02/21
بازدید از کارآموزی بیمارستان امام و زاگرس

در تاریخ 1401/2/19 مدیر گروه هوشبری(قیاسی)از اتاق عمل بیمارستان امام و زاگرس و همچنین بخش جراحی زنان و مردان( بیمارستان امام) بازدید بعمل آورد. مربیان و دانشجویان حضور داشتند. وسایل محافظتی در اختیار دانشجویان قرار داده شد.

حق انتشار محفوظ است ©