شماره: 29730
1399/05/06
گزارش برگزاري جلسه گروه آموزشي اتاق عمل و هوشبري.docx

جلسه ماهیانه  گروه آموزشی اتاق عمل و هوشبری با حضور اساتید گروه اتاق عمل و هوشبری در تاریخ 27/3/99  در دانشکده پیراپزشکی برگزار گردید. در این جلسه اساتید گروه و مدیران نقطه نظرات خود را مطرح نمودند و به تبادل نظر پرداختند.

حق انتشار محفوظ است ©