شماره: 25873
1398/09/10
بازدید ریاست و معاون آموزشی دانشکده از آزمایشگاه مرکزی

در طی این بازدید که در روز چهارشنبه 6/9/1398 به عمل آمد مسئولین دانشکده در کارگاه آموزشی الایزا ارائه شده توسط مربیان علوم آزمایشگاهی، در آزمایشگاه مرکزی به همراه مربیان و دانشجویان علوم آزمایشگاهی شرکت کردند.

حق انتشار محفوظ است ©