شماره: 25459
1398/08/13
برگزاری کارگاه کنترل کیفی مقدماتی در بخش بیوشیمی آزمایشگاه تشخیص طبی در دانشکده پیراپزشکی

به منظور آشنایی دانشجویان پیراپزشکی کارگاه کنترل کیفی بیوشیمی در روز یکشنبه مورخ 12/8/98 توسط واحد EDO دانشکده در دانشکده پیراپزشکی برگزار گردید .

حق انتشار محفوظ است ©