شماره: 25458
1398/08/13
برگزاری کارگاه اصول گزارش نویسی در بیمارستان طالقانی

به منظور آشنایی دانشجویان  رشته های هوشبری و اتاق عمل  کارگاه اصول گزارش نویسی در روز شنبه مورخ 98/8/11 توسط واحد EDO  دانشکده در بیمارستان طالقانی برگزار گردید.

حق انتشار محفوظ است ©