شماره: 25456
1398/08/13
بازدید ریاست و معاونت آموزشی دانشکده از آزمایشگاه مرکزی

روز یک شنبه مورخ 12/8/1398 از کارآموزی دانشجویان علوم آزمایشگاهی توسط مسئولین دانشکده بازدید به عمل آمد.

حق انتشار محفوظ است ©