شماره: 24902
1398/07/14
برگزاری کنفرانس های داخل بخشی دانشجویان علوم آزمایشگاهی
برگزاری کنفرانس های داخل بخشی دانشجویان علوم آزمایشگاهی

کنفرانس های داخل بخشی دانشجویان کارآموزی در عرصه رشته علوم آزمایشگاهی مطابق با برنامه مدون در بیمارستان های آموزشی- درمانی برگزار گردید.

حق انتشار محفوظ است ©