شماره: 24315
1398/06/05
جلسه پایش آزمون های گروه علوم آزمایشگاهی مطابق با برنامه" کارگروه ارتقا نظام ارزیابی و آزمون ها"

جلسه بررسی آزمون های گروه علوم آزمایشگاهی مطابق با چک لیست استاندارد سازی سوالات آزمون ها کارگروه نظام ارزیابی و ارتقا آزمون ها، در تاریخ 3/5/1398 در دانشکده برگزار گردید ومقرر گردید نتایج آنالیز آزمون ها در اختیار کارگروه مربوطه قرار داده شود.

حق انتشار محفوظ است ©