شماره: 23887
1398/04/24
برگزاری جلسه پایش و ارزیابی نهایی عملکرد اساتید مشاور

جلسه پایش و ارزیابی نهایی عملکرد اساتید مشاور دانشکده پیراپزشکی مورخه 23 / 4 / 98 در محل اتاق ریاست دانشکده و با حضور ریاست و معاونت آموزشی، اعضاء هیات علمی و اساتید مشاور و با هدف ارزیابی کمی و کیفی عملکردهای مشاوره برگزار گردید. 

حق انتشار محفوظ است ©