شماره: 23854
1398/04/22
برگزاری امتحانات پایان نیمسال تحصیلی دوم 1398-1397
برگزاری امتحانات پایان نیمسال تحصیلی دوم 1398-1397

امتحانات پایان نیمسال دوم 98-97 دانشکده پیراپزشکی با تشکیل کمیته امتحانات و  جلسه توجیهی امتحانات، در تاریخ 5/4/98 لغایت 19/4/1398 برگزار گردید. در مجموع، 100 آزمون حضوری و الکترونیک با همکاری کلیه ی همکاران پیراپزشکی و با رعایت کلیه ی مقررات آزمون از جمله به همراه داشتن کارت ورود به جلسه، برگزار گردید.

حق انتشار محفوظ است ©