شماره: 23680
1398/04/04
برگزاری آزمون صلاحیت بالینی در دانشکده پیراپزشکی
برگزاری آزمون صلاحیت بالینی در دانشکده پیراپزشکی

آزمون صلاحیت بالینی (OSCE) پایان دوره دانشجویان ترم 8 رشته هوشبری در روز سه شنبه  مورخ  4/4/98 با حضور دانشجویان، ممتحنین آزمون و ناظر آزمون در مرکز آزمون صلاحیت های بالینی دانشگاه در 9 ایستگاه برگزار شد. 

حق انتشار محفوظ است ©