شماره: 23678
1398/04/04
برگزاری کارگاه مبانی تزریقات داروها در دانشکده پیراپزشکی

در تاریخ 1398/04/03  کارگاه مبانی تزریقات داروها در دفتر ریاست دانشکده پیراپزشکی با حضور اعضای هیات علمی و کارکنان برگزار گردید.

حق انتشار محفوظ است ©