شماره: 23668
1398/04/04
برگزاری جلسه شورای اداری و نیز پایش برنامه عملیاتی در دانشکده پیراپزشکی

در روز یکشنبه مورخ 2/4/1398 با حضور تمامی کارکنان در اتاق ریاست دانشکده پیراپزشکی جلسه شورای اداری و نیز پایش برنامه عملیاتی صورت گرفت و تصمیماتی در این زمینه ها اتخاذ شد.

حق انتشار محفوظ است ©