شماره: 23667
1398/04/04
برگزاری کارگاه کنترل کیفی جامع (Total Quality Management) در دانشکده پیراپزشکی

در روز شنبه مورخ 1/4/1398 در سالن ریاست دانشکده پیراپزشکی کارگاه کنترل کیفی جامع (Total Quality Management) به منظور توانمندسازی کارکنان برگزار گردید.
حق انتشار محفوظ است ©