شماره: 23097
1398/02/25
برگزاری مرحله اول" اولین المپیاد کشوری اتاق عمل" همزمان با سایر دانشگاه های علوم پزشکی کشور

به همت انجمن علمی اتاق عمل مرحله اول " اولین المپیاد کشوری اتاق عمل" همزمان با سایر دانشگاه های علوم پزشکی کشور در تاریخ 15/12/97 در مرکز مهارت های بالینی دانشگاه برگزار گردید. پذیرفته شدگان جهت اعزام به مرحله دوم به انجمن کشوری اتاق عمل معرفی گردیدند.

حق انتشار محفوظ است ©