رديف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی مرتبه علمی مشخصات فردی و پژوهشی
1 علي صيدخاني نهال  دکتری phd
بیوشیمی بالینی استادیار  کلیک کنید
2 ايرج پاكزاد دکتری PhD میکروب شناسی استادیار کلیک کنید
3 فرج اله ملكي دانشجوی دکترا بیوشیمی بالینی مربی  کلیک کنید
4 غلامرضا نوری زلانی  دکتری تخصصی  متخصص داخلی  استادیار  کلیک کنید
5 امین اله وثیق
دکتری تخصصی بیهوشی استادیار  کلیک کنید
6 شهرام محمدپور  دکتریphd آناتومی استادیار  کلیک کنید
 8 عذرا کنارکوهی دکتری تخصصی ویروس شناسی هیات علمی کلیک کنید
9 معصومه شوهانی دکتری پرستاری هیات علمی کلیک کنید
جستجو