رديف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی مرتبه علمی مشخصات فردی و پژوهشی
1 علي صيدخاني نهال دانشجوی دکتری بیوشیمی بالینی مربی  کلیک کنید
2 ايرج پاكزاد دکتری PhD میکروب شناسی استادیار کلیک کنید
3 فرج اله ملكي دانشجوی دکترا بیوشیمی بالینی مربی  کلیک کنید
4 غلامرضا نوری زلانی  دکتری تخصصی  متخصص داخلی  استادیار  کلیک کنید
5 ابراهیم خلیقی دکتری تخصصی بیهوشی استادیار  کلیک کنید
6 شهرام محمدپور دانشجوی دکتری آناتومی مربی  کلیک کنید
7       مربی کلیک کنید
 8 عذرا کنارکوهی دکتری تخصصی ویروس شناسی هیات علمی کلیک کنید
9 معصومه شوهانی دکتری پرستاری هیات علمی کلیک کنید

جستجو