مسئول مشاور حداقل

نام ونام خانوادگی: الهام داودیان

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد 

رشته تحصیلی: میکروبیولوژی

رتبه دانشگاهی: کارشناس ارشد

پست الکترونیک:davodian-e@medilam.ac.ir

ساعات هفته ملاقات با دانشجویان: هرروز13-14

ساعات هفته ملاقات با اساتید: هرروز12-13

 


 
جستجو