نام ونام خانوادگی:سهیلا پارسا

مدرک تحصیلی:  لیسانس

رشته تحصیلی: پرستاری

پست الکترونیک:

 
شرح وظایف وخدماتی که توسط واحد ارائه میشود:
-انجام تحقیقات دانشجویی
-انجام پژوهشهای مرتبط با دانشگاه
-کمک وراهنمایی در انجام پژوهشهای در دست اقدام
-مسول تحقیقات پژوهشی دانشکده پیراپزشکی
-راهنمای اساتید دانشکده در زمینه انجام تحقیقات
-همکاری با پژوهشهای دانشکده و دانشگاه
رزومه

ساعات هفته ملاقات با دانشجویان: دوشنبه- چهار شنبه 12-8

    برنامه استراتژیک پنج ساله
 

جستجو