X

اولویت های پژوهشی گروه فیزیک پزشکی

 1. کاربرد تصاویر رادیوگرافی X- Ray ،التراسوند (سونوگرافی)، تشدید مغناطیسی (MRI )، ماموگرافی، توموگرافی کامپیوتری (CT )، پزشکی هسته ای (Nuclear Medicine) و ... در تشخیص و درمان
 2.  کاربرد داده ها و سیگنال های الکتروکاردیوگرام ( ECG )، الکتروانسفالوگرام ( EEG )، الکترورتینوگرام (ERG ) و ... در تشخیص و درمان
 3.  کاربرد روش های تصویربرداری پیشرفته تشدید مغناطیسی MRI در تشخیص ضایعه، طراحی درمان قبل از جراحی (planning  Pre -surgical)، پیگیری درمان (Follow up) و...

Susceptibility Weighted Imaging (SWI)

 Perfusion Weighted MRI (PWI)

 Diffusion Weighted MRI (DWI)

 Magnetic Resonance Spectroscopy (MRS)

 …

 1. کاربرد روش های تصویربرداری پیشرفته توموگرافی کامپیوتری (Perfusion CT ) در تشخیص ضایعه، طراحی درمان قبل از جراحی (planning  Pre -surgical)، پیگیری درمان ( Follow up ) و ....
 2. مطالطات کمی و کیفی پرسشنامه ای در بخش های مرتبط
 3. پروژه های تحقیقاتی در زمینه رادیوتراپی، براکی تراپی و ... با همکاری دانشگاه های علوم پزشکی کردستان، کرمانشاه و ...
 4. پروژه های تحقیقاتی در زمینه رادیوبیولوژی، آسیب های سیتوژنتیکی  و ... با همکاری گروه های میکروب شناسی، ژنتیک و ...
 5. کاربرد روش های تصویربرداری تشدید مغناطیسی عملکردی ( fMRI)، تراکتوگرافی (DTI ) و ... در طراحی درمان قبل از جراحی (planning  Pre -surgical ) و پیگیری درمان (Follow up) با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران
 6. تعیین و بهینه سازی مقدار دوز جذبی پرسنل، بیماران و ... در فرآیندهای تشخیصی و درمانی

 

 

لیست عناوین پژوهشی گروه میکروب شناسی

 

1) بررسی اثر انتخاب پرایمر بر میزان شناسایی ویروس

Torquo teneo virusEffect of Primer Selection on Estimates of Torquo teneo virus prevalence

2) بررسی اثر عفونت همزمان با ویروس TTV  در بیماران HCV  مثبت

Effect of TTV coinfection on HCV infected patient

3) بررسی میزان شیوع عفونت همراه ویروس نقص ایمنی اکتسابی (HIV) و ویروس تمایل یافته به لنفوسیت T ((HTLV در اهدا کنندگان خون در ایلام و مطالعه اطلاعات دموگرافیک بیماران

Prevalence of human immunodeficiency virus (HIV) and human T-cell lymphotropic virus (HTLV) co-infection in blood donor in Ilam and study of patients’ demographic data

4) ارزیابی اثر ضد ویروسی ترکیبات فعال گیاهان دارویی کورکومین و سیلی مارین بر همانند سازی ویروس پولیو

  Evaluation of antiviral effects of corcumin and silymarin on the poliovirus replication

5) شیوع اثرات سوء HAART در بیماران HIV

 Frequency of adverse reaction of HAART in HIV infected patients

6) بررسي تغييرات در ژن NS5B ويروس HCV در بيماران ايرانيو ارتباط ان با مقاومت دارویی

Study of variation of  HCV viruse  NS5B gene in iranian patients

7) راه اندازی روش Multiplex PCR  برای تشخیص عفونت همزمان ویروس های GBV-C  و HCV

Development of multiplex PCR assay for detecting GBV-C and HCV coinfection

8) استفاده از روشPCR-RFLP   در ناحیه 5'UTR ویروس GBV-C  جهت شناسایی و تعیین ژنوتیپ های ویروس  در افراد مبتلا به HBV مزمن.

Using of PCR-RFLP on 5’UTR of GBV-C to Detection and Genotyping of Virus in Chronic Infected Patients.

9) توسعه یک مدل خبره برای پیش بینی سرطان زایی ویروس پاپیلوما با استفاده از شبکه­های عصبی مصنوعی و استنتاج فازی

Developing an expert model for Predicting Papilloma virus oncogenicity by artificial neoral networks and fuzzy inference

10) راه اندازی روش Multiplex PCR  برای تشخیص عفونت همزمان ویروس های TTV  و HIV

Development of multiplex PCR assay for detecting TTV and HIV coinfection

11) تعیین شیوع ویروس TTV  در بیماران آلوده به HIV  ایرانی

Determination of TTV prevalence in HIV infected patients in Iran

12) تعیین ژنوتیپ های ویروسTTدربیماران ایرانی مبتلا به هپاتیت C و B و HIV

 

 

اولویت های پژوهشی رشته فناوری اطلاعات سلامت

 1. ارزیابی، طراحی، اجرا و پیاده سازی سامانه پرونده الکترونیک سلامت (EHR)  یا نسخه ایرانی آن با عنوان سامانه پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان )سپاس) برای ذخیره یکپارچه اطلاعات درمانی و مراقبتی بیماران در سطوح کلان (ملی)
 1. ارزیابی، طراحی، اجرا و پیاده سازی سامانه های اطلاعات بیمارستانی(HIS)  و زیر سیستم های آن در بخش های مختلف بیمارستانی (LIS, RIS, NIS, FIS and etc.) با هدف مدیریت یکپارچه اطلاعا  بیمارستانی (راه اندازی سامانه یا خرید بسته های آماده نرم افزاری)
 1. ارزیابی، طراحی، اجرا و پیاده سازی کاربرد شبکه های ارتباطاتی در صنعت بهداشت و درمان در قالب فناوری های پزشکی از راه دور(Telemedicine) با هدف تشخیص، مشاوره، درمان و مداخله از راه دور
 1. بومی سازی پروتکل ها و استانداردهای ارتباطاتی بین المللی در صنعت بهداشت و درمان به منظور تسهیم هماهنگ اطلاعات بیماری ها (مانند HL7, LOINC, SNOMED-CT) متناسب با نیازهای کشورمان
 1. ارزیابی، طراحی، اجرا و پیاده سازی سامانه های ثبت(Registries systems) و سامانه های مراقبتی یا پایشی (Surveillance systems)  به منظور مدیریت وضعیت های تهدید کننده سلامت عموم) بیماری های واگیر و غیرواگیر(
 1. طراحی قالب های گزارشی استاندارد (Minimum Data Sets)  برای تسهیم یکپارچه اطلاعات بیماری ها
 1. ارزیابی، طراحی، اجرا و پیاده سازی سیستم های تصمیم یار بالینی (CDSS) به منظور ارتقاء اثربخشی و کارایی تصمیم های پزشکی در زمینه بیماری های مختلف
 1. ارزیابی، طراحی، اجرا و پیاده سازی سیستم های ذخیره سازی، بازیابی و تبادل اطلاعات تصاویر رادیولوژیکی در بیمارستان (سامانه PACS)
 1. ارزیابی، طراحی، اجرا و پیاده سازی سایر سامانه های فناوری اطلاعات سلامت در بخش های مختلف بهداشت و درمان (SDLC life cycle)
 1. ارزیابی، طراحی، اجرا و پیاده سازی سامانه های یکپارچه بهداشتی (Integrated Health Systems) یا سامانه سیب به منظور جمع آوری نظام مند اطلاعات بهداشتی اشخاص در سطوح کلان
 1. طبقه بندی و کدگذاری های پرونده های بالینی در بیمارستان ها از طریق سیستم های طبقه بندی ICD10, ICD9CM