X

برگزاری کارگاه " آشنایی با روش جستجو در پایگاه اطلاعات PubMed" توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی

در تاریخ 20/9/97 کارگاه آشنایی با روش جستجو در پایگاه اطلاعات PubMed در دانشکده پیراپزشکی به همت کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی برگزار گردید. در این کارگاه نحوه جستجو نظامند در پایگاه اطلاعات PubMed توسط خانم هما کریمیان دانشجوی کارشناسی علوم آزمایشگاهی به صورت عملی نیز بیان گردید.

 

برگزاری کارگاه " خلاقیت" توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی

در تاریخ 15/12/97 کارگاه خلاقیت در دانشکده پیراپزشکی به همت کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی برگزار گردید. در این کارگاه مفهوم خلاقیت ، موانع موجود ، عوامل و راهکارهای موثر در بروز خلاقیت توسط آقای دکتر ذکریایی بیان گردید.

 

 

برگزاری کارگاه " پروپوزال نویسی" توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی

در تاریخ 20/12/97 کارگاه پروپوزال نویسی در دانشکده پیراپزشکی به همت کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی برگزار گردید. در این کارگاه بخش های پروپوزال معرفی و نحوه نگارش آن توسط آقای دکتر ذکریایی به صورت عملی بیان گردید.