X
عملکرد پژوهشی دانشکده پیرا پزشکی از آذر ماه 1386 تا آذر ماه 1387
- طرح تحقیقاتی مصوب                                                6 عنوان
- طرح دانشجویی مصوب                                              1 "
- مقالات چاپ شده داخلی                                              2 "
- مقالات ارایه شده در کنگره های خارجی                          2 "
- مقالات ارایه شده در کنگره های داخلی                           3 "
- سمینارهای برگزار شده                                            3 مورد
- کارگاه های برگزار شده                                           5 مورد