X
عنوان تاریخ برگزاری جلسه مجری طرح
تعیین تابش زمینه ناشی از عوامل پرتوزا در فضای باز و بسته نقاط مختلف استان ایلام 1392/03/19 جمال امیری
بررسی میزان ارتباط معافیت از اهدا خون با مشخصات زمینه ای دموگرافیک در مراجعین اهدا کننده خون به مرکز انتقال خون ایلام 1392/03/19 فرج اله ملکی
مقایسه تاثیر بیهوشی با ایزوفلوران و پروپوفول بر لرز پس از بیهوشی عمومی در بیماران تحت عمل جراحی در بیمارستانم آموزشی امام خمینی(ره) شهر ایلام در سال 91-92 1392/06/13 ابراهیم خلیقی
تعیین شیوع انگل های روده ای در عرضه کنندگان مواد غذایی در سال 92 در شهرستان ایلام 1392/08/04 مجید دوستی
بررسی میزان آلودگی کریپتوسپوریدیایی و ژیاردیایی سبزیهای عرضه شده در سطح شهر ایلام در سال 92 1392/08/04 موید عوض پور
بررسی ارتباط  شاخص توده بدنی با سردرد و کمردرد بعد از بی خسی نخاعی در بیماران تحت اعمال جراحی عمومی در بیمارستان امام خمینی شهر ایلام در سال 92-93 1392/11/02 ابراهیم خلیقی
بررسی تاثیر دوزهای متفاوت اندانسترون در کاهش لرز پس از عمل جراحی در بیمارستان تحت بیهوشی عمومی در بیمارستان امام خمینی شهر ایلام در سال 92-93 1392/11/02 ابراهیم خلیقی
بررسی میزان شیوع تالاسمی مینور در مراجعین به مشاوره قبل از ازدواج در استان ایلام از سال 88-90 1392/08/04 فرج اله ملکی