نام ونام خانوادگی:آرمان آزادی

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی

رشته تحصیلی: پرستاری

رتبه دانشگاهی: استاد یار

شماره تماس: 2227114

پست الکترونیک:

رزومه...

شرح وظایف:

برنامه هفتگی

برنامه استراتژیک پنج ساله (89-93)

 

 

جستجو