نام ونام خانوادگی: زهرا شفیعی

پست سازمانی: مسئول آموزشی

تاریخ استخدام:

مدرک تحصیلی: لیسانس

رشته تحصیلی: کارشناسی پرستاری

نام ونام خانوادگی: نسترن افسرده

پست سازمانی: کارشناس آموزشی

تاریخ استخدام:

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد

رشته تحصیلی: فیزیولوژی

شرح وظایف وخدماتی که توسط واحد ارائه میشود:
-
ارایه دروس ترم آینده و هماهنگی ترمهای آینده با اساتید مربوط
- صدور گواهی اشتغال به تحصیل / کارنامه نیمسال / تایید انتخاب واحد / اخطار مشروطی
- ارزشیابی اساتید
- تشکیل شوراهای آموزشی در ماه به طور منظم و رسیدگی به بندهای تصویب شده در آن
- برنامه ریزی امتحانات و صدور ابلاغ امتحان به استاد و هماهنگی امتحانات برگزار شده در دانشکده
- صدور ابلاغ اساتید و حق التدریس اساتید مربوط
- رسیدگی به موارد مراجعه کننده ارباب رجوع و پیگیری تمام موارد مراجعه شده به آموزش
- انجام امور فارغ التحصیلان دانشکده
- برگزاری کلیه امتحانات در تاریخ مقرر و مراقبت از صحت برگزاری آزمون 

 

ساعت ملاقات با دانشجویان: تمام طول هفته

برنامه ریزی استراتژیک پنج ساله

جستجو