تقویم آموزشی نیمسال اول95/96
انتخاب واحد دانشجویان قبلی
15/6/95لغایت24/6/95
ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان جدید
1/7/95لغایت 2/7/95
شروع کلاسها
1مهر 1395
حذف و اضافه
22لغایت 23مهر ماه 1395
حذف اضطراری
25,26 آذر ماه 1395
پایان کلاسها
28دی ماه 1395
امتحانات پایان نیمسال
30دی لغایت 15 بهمن1395
ورود نمرات توسط اساتید
30دی لغایت 17 بهمن95
 
تقویم آموزشی نیمسال دوم 95/96
انتخاب واحد ورودی قدیم و ورودی جدید
درودی قدیم30 دی لغایت17 بهمن و ورودی جدید 21 بهمن
شروع کلاسها
21بهمن 95
پایان کلاسها
25 خرداد ماه 96
حذف و اضافه
5 لغایت 6 اسفند ماه 95
حذف اضطراری
24و25اردیبهشت ماه96
شروع امتحانات
28خرداد ماه لغایت 12 تیر 96
 

 

جستجو