نام و نام خانوادگی
رتبه دانشگاهی
رشته تحصیلی
سمت             
پست الکترونیک
رزومه..
دکتر اسد میرزایی
استادیار
انگل شناسی
ریاست دانشکده پیراپزشکی
 
ر..زومه
آقای دکتر عبدی
دانشیار
phd انگل شناسی
مدیر امورآموزشی و تحصیلات تکمیلی
 
دکتر عذرا کنار کوهی
استادیار
 ویروس شناسی
 مدیر گروه علوم آزمایشگاهی
 
 رزومه..
خانم شفیعی
 کارشناس
 پرستاری
مسئول آموزش
 
رزومه..
دکتر راضی نتصری فر
 استادیار
 انگل شناسی
مدیرگروه انگل شناسی
 
رزومه..
دکتر آرمان آزادی استادیار پرستاری معاون آموزسی دانشکده   رزومه..
 دکتر وثیق  استادیار  بیهوشی  مدیرگروه هوشبری   رزومه..
عبداله نورمحمدی کارشناسی ارشد پرستاری مدیرگروه اتاق عمل   رزومه
 

 

جستجو