نام ونام خانوادگی:رضا دادفر

مدرک تحصیلی:  کارشناس ارشد

رشته تحصیلی: روانشناسی

پست الکترونیک:

 
شرح وظایف وخدماتی که توسط واحد ارائه میشود:
-انجام تحقیقات دانشجویی
-انجام پژوهشهای مرتبط با دانشگاه
-کمک وراهنمایی در انجام پژوهشهای در دست اقدام
-مسول تحقیقات پژوهشی دانشکده پیراپزشکی
-راهنمای اساتید دانشکده در زمینه انجام تحقیقات
-همکاری با پژوهشهای دانشکده و دانشگاه

 
جستجو