مسئول مشاور

نام و نام خانوادگی: علی نوری زاده

مدرک تحصیلی: دکترا

رشته تحصیلی: بیوشیمی بالینی

رتبه دانشگاهی: استاد یار

شماره تماس:2227114

 

 

پست الکترونیک:

 جستجو