شرح وظایف ریاست دانشکده

 نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رئیس دانشگاه ابلاغ می شود و ایجاد زمینه های مناسب برای رشد استعدادهای تحصیلی

● ایجاد هماهنگی در امور آموزشی، پژوهشی، اداری و مالی و فرهنگی دانشکده یا آموزشکده

● نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی، پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشکده یا آموزشکده

● ارزیابی و هماهنگ کردن کلیه فعالیتهای واحدهای تابع دانشکده یا آموزشکده

● پیشنهاد بودجه سالانه دانشکده یا آموزشکده

● نظارت بر کار شورای آموزشی و پژوهشی و .... دانشکده یا آموزشکده

● ارزیابی کار سالانه دانشکده و گزارش آن به رئیس دانشگاه

● بررسی صلاحیت معاونان گروه ها و اظهارنظر درباره آنان

...........................................................................................................................................................................................
شرح وظایف معاون آموزشی پژوهشی

1. اداره کلیه ی امور آموزشی دانشکده

2. مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل آموزشی با هماهنگی مسئولین مربوطه

3. نظارت بر اجرای مقررات و آئین نامه های آموزشی دانشکده

4. تدوین پیشنهاد اصول اجرایی وظایف واحدهای وابسته

5. نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای وابسته

6. تنظیم دستور جلسات شورای آموزشی دانشکده

7. برنامه ریزی آموزشی با همکاری واحدهای ذیربط

8. نظارت بر حسن اجرایی برنامه ها و فعالیتهای آموزشی دانشکده و ارزیابی آن و ارائه گزارش لازم به رئیس دانشکده

9. نظارت بر عملکرد آموزشی اعضاء هیئت علمی و مدیران گروه و انعکاس آن به رئیس دانشکده

10. نظارت بر اجرای دوره های کوتاه مدت آموزشی

11. بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد فعالیت های پژوهشی با هماهنگی مسئولین ذیربط

12. ارزشیابی نهادی فعالیت های پژوهشی سالانه دانشکده

13. همکاری در ارائه خدمات علمی و فرهنگی و اجتماعی و برگزاری کنفرانسها و سمینارهای علمی دانشکده 14. نظارت بر کلیه ی امور پژوهشی دانشکده و کتابخانه و بانکهای اطلاعاتی

15. برنامه ریزی جهت استفاده اعضای هیئت علمی از فرصتهای مطالعاتی

16. تنظیم دستور جلسات شورای پژوهشی دانشکده و نظارت بر حسن اجرای آن 

...................................................................................................................................................................................................... 

شرح وظایف کارشناس امور پژوهشی

تعریف:
این عنوان در برگیرنده پست هایی است که متصدیان آنها انجام امور مربوط به جمع آوری اطلاعات و بررسی در مورد برنامه های آموزشی و پژوهشی با برنامه های در سطوح مختلف دوره های دانشگاهی، بررسی و ارزشیابی و انتخاب پرونده های تحقیقاتی، بررسی مطالب جهت نشریات علوم مختلف و یا طرح ریزی، هماهنگی، اجرا و سرپرستی فعالیت های فوق را عهده دار می­باشند.
این رشته متشکل از 9 طبقه می­باشد که به ترتیب در گروههای 8 الی 16 جدول حقوقی تخصیص می یابد.

نمونه وظایف و مسئولیت ها:

- بررسی مقدماتی و اظهارنظر درباره طرحهای پژوهشی که به وسیله موسسات پژوهشی و افراد ارائه می شود جهت طرح در جلسات کمیته های تخصصی.

- ارزیابی نیازهای تحقیقاتی موسسات پژوهشی و دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و بخش خصوصی و کوشش در رفع نیازهای مزبور.

- جمع­آوری اطلاعات لازم در زمینه کلیه نیازها و طرحهای پژوهشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و بررسی و تنظیم اطلاعات جمع­آوری شده.

- تهیه گزارش در مورد امور تحقیقاتی دانشگاهها و موسسات پژوهشی و افراد و پیشرفت برنامه­های تحقیقاتی آنان.

- انجام بررسیهای لازم به منظور رفع نیازهای پژوهشی وزارتخانه­ها و موسسات دولتی و بخش خصوصی و تهیه گزارشات لازم در صورت لزوم.

- بررسی و اظهارنظر در مورد احتیاجات مالی و اعتبارات لازم برای پژوهشگران و موسسات پژوهشی و شرکت در توزیع اعتبارات پژوهشی و کمکهای مالی دولت به آنها.

- ارزشیابی کار و فعالیتهای موسسات پژوهشی و محققین و کوشش در رفع مشکلات و موانع کار و تهیه گزارشات در این زمینه.

- پیگیری اجرای طرحهای پژوهشی و تهیه گزارشات لازم در مورد پیشرفت و یا عدم پیشرفت طرحهای مزبور جهت اتخاذ تصمیم لازم.

- بررسی و اظهارنظر در مورد ادامه فعالیت موسسات پژوهشی و محققین که طرجهای پژوهشی را انجام می­هد با توجه به گزارشات فرستاده شده از لحاظ پیشرفت برنامه اعم از کیفی یا کمی.

- پیگیری اجرای طرحهای پژوهشی و تهیه گزارشات لازم در مورد پیشرفت یا عدم پیشرفت طرحهای مزور جهت اتخاذ تصمیم لازم.

- بررسی و اظهارنظر در مورد ادامه فعالیت موسسات پژوهشی و محققین که طرحهای پژوهشی را انجام می دهند با توجه به گزارشات فرستاده شده از لحاظ پیشرفت برنامه اعم از کیفی یا کمی.

- فراهم نمورن موجبات تشویق پژوهشگران و موسسات پژوهشی و ترویج تحقیقات و پژوهشها و توسعه آن با توجه به منافع حاصله.

- فراهم آوردن موجبات تامین رفاه و بهبود زندگی پژوهشگران و محققین و ارتقاء ارزش معنوی آنها. - نظارت بر چاپ و انتشار نشریات علمی و فنی و انجام کمکهای لازم به انتشار اینگونه نشریات.

- نظارت در برقراری ارتباط با جراید کشور به منظور انتشار مقالات علمی.

شرایط احراز از نظر تحصیلات و تجربه:
الف) وجود یکی از شرایط زیر:

1. دانشنامه دکترا یا فوق لیسانس و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز.

2. دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس یا فوق دیپلم و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز.

ب) سایر شرایط:

- آشنایی با یک زبان خارجی

...........................................................................................................................................................

شرح وظایف کارشناس خدمات آموزش

تعریف
:
این عنوان در برگیرنده پست هایی است که متصدیان آنها انجام امور مربوط به ثبتنام، تنظیم لیست، آمار و تشکیل و نگهداری سوابق تحصیلی فارغ التحصیلان امور مربوط به نظام وظیفه عمومی دانشجویان با طرحریزی، هماهنگی و سرپرستی فعالیتهای فوق را عهده دار میباشند.
این رشته متشکل از 9 طبقه میباشد که به ترتیب در گروههای 8 الی 16 جدول حقوقی تخصیص مییابند.

نمونه وظایف و مسئولیت ها:

- انجام امور مربوط به صدور تاییدیههای مدارک تحصیلی برای موسسات و سازمانهای مختلف.

- نظارت بر انجام امور مربوط به ثبتنام دانشجویانی که از طریق مسابقات ورودی پذیرفته میشوند.

- کنترل فهرست دانش آموختگان ممتاز و شاگردان اول.

- انجام امور مربوط به اخذ معافیت تحصیلی دانشجویان مشمول.

- اعلام وضعیت دانشجویانی که ترک تحصیل دایند و همچنین معرفی فارغ التحصیلان به اداره نظام وظیفه عمومی.

- ترجمه و ارسال مدارک فارغالتحصیلان به موسسات خارجی با کمک قسمت روابط بینالمللی دانشگاهی.

- تهیه کاتولوگ دروس برای هر نیمسال تحصیلی.

- ارسال برگ اخطاریه برای آن دسته از دانشجویان که میانگین نمرات آنان از حد نصاب مقرر در آئیننامه کمتر باشد.

- امضاء تاییدیههای مدارک تحصیلی، گوهینامه موقت، دانشنامهها و ریزنمرات امتحانی فارغالتحصیلان.

- نظارت بر حسن اجرای امور مربوط به صدور تاییدیه ها، دانشنامه ها و گواهینامه های تحصیلی.

- نظارت بر انجام امور مربوط به تغییر رشته دانشجویان، تشکیل و نگهداری پرونده های تحصیلی، تهیه و تنظیم گزارش های تحصیلی و تهیه لیست و ریزنمرات و غیره.

- نظارت بر اجرای صحیح اساسنامه ها، آئیننامه ها و مقررات آموزشی و برنامه های تحصیلی دانشکده ها و موسسات تابعه.

- انجام سایر امور مربوط

................................................................................................................................................

شرح وظایف استاد راهنما

●ارزیابی مداوم و شناخت وضعیت تحصیلی دانشجو در گذشته و حال و پیگیری آن در آینده

● شناخت تواناییها و استعدادهای بالقوه دانشجو و کمک به شکوفایی منطقی آنها

● آشنا کردن دانشجو با مقررات و ضوابط آموزشی و انضباطی و اعلام مشکلات دانشجویان به مدیر گروه مربوطه

● هدایت برنامهریزی درسی و ارائه راهنمایی لازم به دانشجو در مورد نحوه ادامه تحصیل و پذیرش مسئولیت شغلی در آینده

● تایید کلیه فرم های مربوط به انتخاب واحد، حذف و اضافه، نقل و انتقال و غیره با رعایت ضوابط و مقررات موجود

● بررسی علت استرس و مشکلات روحی دانشجو و ریشهیابی علت احتمالی افت تحصیلی و کمک به دانشجو در این زمینه

● معرفی دانشجویان موفق به شورای تشویق دانشکده

● اطلاع به خانواده دانشجو در زمینه مشکلات وی و مشاوره با آنان در صورت لزوم

● مشورت با صاحبنظران به منظور یافتن مناسبترین شیوه کمک به دانشجویان و معرفی دانشجو به مراکز مشاوره و راهنمایی تحصیلی در صورت لزوم

● حضور مفید به مدت حداقل یکساعت به ازای هر 5 دانشجو در هفته و تعیین ساعات ملاقات با دانشجویان

● حضور در دانشکده در روزهای ثبتنام و روزهای حذف و اضافه اضطراری واحدهای درسی

● بررسی و تحلیل وضعیت تحصیلی دانشجویان براساس فرمهای مربوطه و ثبت آن در پرونده دانشجو

● تسلط به قوانین و مقررات آموزشی و آگاهی کامل از وظایف و اختیارات

● رعایت محرمانه بودن اطلاعات مربوط به دانشجو

● شرکت فعال در جلسات اساتید راهنمای دانشکده

......................................................................................................................................................................................................

شرح وظایف مدیر گروه

● تهیه برنامه اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی ارائه شده از طریق گروه براساس خط مشی شورای دانشکده با مشورت اعضای گروه قبل از شروع نیمسال تحصیلی و گزارش آن به رئیس دانشکده.

● ابلاغ برنامه های اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی هریک از اعضای گروه

● نظارت بر کلیه فعالیت های آموزشی و پژوهشی و خدماتی گروه

● تهیه جدول دروس هر نیمسال با همکاری اعضاء گروه و تسلیم آن به رئیس دانشکده

● تجدیدنظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرین پیشرفتها و تغییرات و تحولات و تسلیم این برنامه ها به مراجع ذیربط

● تشکیل و اداره جلسات شورای گروه و ارسال گزارش کار، مصوبات، پیشنهادها و نظریات جمعی گروه به رئیس دانشکده یا آموزشکده برای هماهنگی اجرایی یا طی مراحل قانونی و ابلاغ بخشنامه ها و آئیننامه ها و مصوباتی که رئیس دانشکده یا آموزشکده ارسال کرده است.

● پیشنهاد نیازهای مالی گروه به رئیس دانشکده

● پیشنهاد طرحهای پژوهشی که گروه راساً یا با همکاری گروه های دیگر آماده انجام دادن آن است به رئیس دانشکده یا آموزشکده برای تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه

●ارزیابی کار سالانه اعضای گروه و گزارش آن به رئیس دانشکده

جستجو