ریاست دانشکده


نام و نام خانوادگی : اسد میرزایی
مدرک تحصیلی : دکترا
رشته تحصيلي :
انگل شناسی
رتبه دانشگاهی :
دانشیار
تلفن : 08432227122
نمابر :
08432227122

 پست الکترونیک: amirzaeii@yahoo.com

رزومه...برنامه هفتگی

برنامه عملیاتی96

 

 
   

شرح وظایف رئیس دانشکده

1- نظارت بر حسن اجرای مصوباتی کھ از طریق رئیس دانشگاه ابلاغ می شود و ایجاد زمینھ ھای مناسب برای رشد استعدادھای تحصیلی

2- ایجاد ھماھنگی در امور آموزشی، پژوھشی، فرهنگی اداری ومالی دانشکده

3- نظارت برحسن اجرای وظایف آموزشی، پژوھشی اعضای ھیات علمی دانشکده

4- ارزیابی و ھماھنگ کردن کلیھ فعالیتھای واحدھای تابع دانشکده

5- پیشنھاد بودجھ سالانھ دانشکده

6- نظارت برکار شورای آموزشی و پژوھشی دانشکده

7- ارزیابی کار سالانھ دانشکده و گزارش آن بھ رئیس دانشگاه

8- بررسی صلاحیت معاونان گروه ھا واظھار نظر درباره آنان

 

جستجو