رديف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی مرتبه علمی مشخصات فردی و پژوهشی
1 علي صيدخاني نهال  دکتری phd
بیوشیمی بالینی استادیار  کلیک کنید
2 ايرج پاكزاد دکتری PhD میکروب شناسی استادیار کلیک کنید
3 فرج اله ملكي دانشجوی دکترا بیوشیمی بالینی مربی  کلیک کنید
4 غلامرضا نوری زلانی  دکتری تخصصی  متخصص داخلی  استادیار  کلیک کنید
5 امین اله وثیق
دکتری تخصصی بیهوشی استادیار  کلیک کنید
6 شهرام محمدپور  دکتریphd آناتومی استادیار  کلیک کنید
 8 عذرا کنارکوهی دکتری تخصصی ویروس شناسی هیات علمی کلیک کنید
 9  علی نوری زاده
 دکترای تخصصی
 بیوشیمی  هیات علمی
 کلیک کنید
 10  علی کرمانجانی
 دکترای تخصصی
 انگل شناسی
 هیات علمی
 کلیک کنید
11 معصومه شوهانی دکتری پرستاری هیات علمی کلیک کنید
جستجو