X
 اخبار دانشکده
تاریخ انتشار: دوشنبه 15 مهر 1398

  برگزاری کارگاه آشنایی با سامانهLMS در دانشکده پیراپزشکی

امتیاز: Article Rating

به منظور ترویج آموزش مجازی در بین دانشجویان دانشکده پیراپزشکیکارگاه آشنایی با سامانهLMS  در روز یک شنبه1398/07/14 برگزار گردید.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز