X
 اخبار دانشکده
تاریخ انتشار: یکشنبه 14 مهر 1398
برگزاری انتخابات انجمن علمی و کمیته تحقیقات دانشجویی در دانشکده پیراپزشکی

  برگزاری انتخابات انجمن علمی و کمیته تحقیقات دانشجویی در دانشکده پیراپزشکی

امتیاز: Article Rating

در تاریخ1398/07/14 انتخابات انجمن علمی و کمیته تحقیقات دانشجویی با حضور معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی و دانشجویان برگزار گردید

اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری انتخابات انجمن علمی و کمیته تحقیقات دانشجویی در دانشکده پیراپزشکی
  • برگزاری انتخابات انجمن علمی و کمیته تحقیقات دانشجویی در دانشکده پیراپزشکی
  • برگزاری انتخابات انجمن علمی و کمیته تحقیقات دانشجویی در دانشکده پیراپزشکی
  • برگزاری انتخابات انجمن علمی و کمیته تحقیقات دانشجویی در دانشکده پیراپزشکی
  • برگزاری انتخابات انجمن علمی و کمیته تحقیقات دانشجویی در دانشکده پیراپزشکی
  • برگزاری انتخابات انجمن علمی و کمیته تحقیقات دانشجویی در دانشکده پیراپزشکی
ثبت امتیاز