X
 اخبار دانشکده
تاریخ انتشار: شنبه 01 تیر 1398

  برگزاری کارگاه "مدیریت کیفیت جامع"

امتیاز: Article Rating

روز شنبه مورخ 1/4/1398کارگاه"مدیریت کیفیت جامع" توسط خانم سارا محمدی هیات علمی دانشکده پیراپزشکی در راستای توانمند سازی اساتید و کارکنان دانشکده، برگزار گردید.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز