X
 اخبار دانشکده
تاریخ انتشار: دوشنبه 20 خرداد 1398

  برگزاری کارگاه کارایی بالینی کیت های آزمایشگاهی در دانشکده پیراپزشکی

امتیاز: Article Rating

روز یکشنبه مورخ 98/3/19 کارگاه کارایی بالینی کیت های آزمایشگاهی و نحوه محاسبه اختصاصیت و حساسیت تست های آزمایشگاهی توسط دکتر نوری زاده برای دانشجویان کارشناسی ارشد انگل شناسی برگزار گردید

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز