X
 اخبار دانشکده
تاریخ انتشار: چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398

  برگزاری کارگاه "آشنایی با سامانه آموزش مجازی" برای دانشجویان دانشکده پیراپزشکی

امتیاز: Article Rating

در تاریخ 25/2/98 کارگاه "آشنایی با سامانه آموزش مجازی" برای دانشجویان دانشکده پیراپزشکی توسط دکتر ذکریایی در سایت مرکزی ساختمان معاونت برگزار گردید.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز