X
 اخبار دانشکده
تاریخ انتشار: یکشنبه 16 دی 1397

  برگزاری جلسه مسئولین دانشکده پیراپزشکی با مدیران گروههای مختلف علوم پایه در خصوص استاندارد سازی سوالات

امتیاز: Article Rating

در تاریخ 16/10/97 جلسه ای با حضور ریاست دانشکده، مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه، معاون آموزشی دانشکده، مدیر EDO دانشکده، مدیر گروههای اتاق عمل، آناتومی و ایمونولوژی برگزار شد و در خصوص چک لیست ارزیابی سوالات آزمون و نیز نحوه اجرای آن در درون گروههای آموزشی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز