X
 اخبار دانشکده
تاریخ انتشار: چهارشنبه 14 آذر 1397

  جلسه معاون آموزشي دانشكده پيراپزشكي با مسئول آزمايشگاه مركزي

امتیاز: Article Rating

درتاریخ 14/9/97  ضمن بازدید معاون آموزشی دانشکده از آزمایشگاه مرکزی، با مسئول آزمایشگاه جلسه ای برگزار شد و در خصوص وضعیت آموزشی دانشجویان واختصاص فضای آموزشی با توجه به انجام تعمیرات آزمایشگاه بحث وگفتگو به عمل آمد.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز