X
 اخبار دانشکده
تاریخ انتشار: دوشنبه 14 آبان 1397

  برگزاری کارگاه آشنایی با لاگ بوک الکترونیک در دانشکده پیراپزشکی

امتیاز: Article Rating

در روز دوشنبه مورخ 1397/7/14 کارگاه آموزشی لاگ بوک الکترونیک برای دانشجویان دارای واحدهای کارآموزی و نیز کارورزی در عرصه در رشته های اتاق عمل و هوشبری در سالن مرکز توسعه آموزش پزشکی برگزار گردید. در این کارگاه نحوه ثبت نام دانشجو، ورود به سامانه جامع طبیب، وارد کردن فعالیت های روزانه و سپس ارسال به مربی توضیح داده شد. همچنین نحوه ارزیابی مربیان از فعالیت های ثبت شده و نقش مدیران گروه و دفتر توسعه آموزش پزشکی دانشکده پیراپزشکی در نظارت بر لاگ بوک های الکترونیک و ارزیابی های تکوینی از دانشجویان و مربیان شرح داده شد.


 

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز