X
 اخبار دانشکده
تاریخ انتشار: چهارشنبه 18 مهر 1397

  جلسه بررسی نیازهای نیروی انسانی و تجهیزات دانشکده پیراپزشکی

امتیاز: Article Rating

در تاریخ 1397/07/17 جلسه بررسی نیروی انسانی و تجهیزات دانشکده پیراپزشکی تشکیل گردید در این جلسه درخصوص نیازهای ضروری گروه های اتاق عمل، هوشبری، و علوم آزمایشگاهی  و جمع آوری مستندات بحث و تبادل نظر شد

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز